jueves, 26 de marzo de 2009

Izena ematea epea: martxoaren 14tik apirilaren 7ra.

Izena emateko:

Internet bidez egin dezakezu oso erraz, formulario elektroniko hau betez. Internetik ez dutenek, Internet zerbitzua erabil dezakete KZgunea Zentroetan.


Interesa zuenak webgune honetan bertan jarritako formulario elektronikoa beteko du. Martxoaren 14an, 9:00etan, aktibatuko den formularioan honako datu hauek adierazi beharko dira: nortasun-datuak; prestakuntza akademikoari eta bestelako prestakuntzari buruzkoak; eta lan-arloko eta boluntariotzako esperientziari buruzkoak.

Eskabidea Internetez bidali baino lehen, honako atal hauek arretaz irakurri:

Eskabidea bete eta Internetez bidalitakoan, eskatzaileak izena emateko eskabidearen egiaztagiria pdf formatoan ireki eta inprimatu behar du (behar izanez gero, Acrobat Reader programa deskarga dezakezu).

Nahiago izanez gero, programaren deialdia arautzen duen Aginduaren I. eranskinean jasotako eskabide orria bete, sinatu eta Eusko Jaurlaritzako Kulturako Lurralde Zerbitzuetan aurkeztu:

Araban: Donostia-San Sebastián 1, Vitoria-Gasteiz
Bizkaian: Gran Vía 85, Bilbao;
Gipuzkoan: Andia 13, Donostia.

Kulturako Lurralde Zerbitzuetako ordutegia:

- Astelehenetik ostegunera: 9:00 – 13:00 eta 15:00 – 16:30-ostiraletan: 9:00 – 14:00

Izena eman baduzu, egutegia eta gazteak hautatzeko prozesua interesatzen zaizkizu.
Bete beharreko baldintzak eta egiaztapenak

1.- Aurrehautatzen baldin bazaituzte, programan parte hartzeko bete beharreko baldintzak betetzen dituzula egiaztatu beharko duzu. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzak honako agiri hauek eskatuko dizkizu:

- Zure NANaren edo AIZaren kopia;

- Erroldatze-agiria, 2009ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoko udalen bateko erroldan zaudela egiaztatzen duena.

- Bi argazki ere bai.

Gainera, izena emateko zure eskabidean adierazi dituzun prestakuntza eta esperientzia ere egiaztatu beharko dituzu, dagozkien tituluak eta ziurtagiriak aurkeztuta.

Guzti horrekin batera, izena emateko betetzen ari zaren eskabide honen egiaztagiria ere aurkeztu beharko duzu, sinatuta. Orain izena ematen amaitzen duzunean, inprimatu ahalko duzu.
2.- Azkenean hautatzen baldin bazaituzte, honako hau dioen aitorpena sinatu beharko duzu, zure erantzukizunpean: alegia, ez duzula zigor administratibo edo penalik laguntza publikoak lortzeko, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dizun legezko debekurik, sexu-bereizkeriaren ziozko zigor administratibo edo penalak barne hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedepenetatik seigarrenaren indarrez.

Inscripciones: del 14 de marzo al 7 de abril.

Modo de inscripción:

Puedes inscribirte cómodamente por Internet, a través del formulario electrónico.
Aquellas personas que no dispongan de Internet podrán realizar su inscripción en la red de centros KZgunea.

Las personas interesadas podrán rellenar el formulario electrónico activado el 14 de marzo a las 9:00 horas. Debiendo indicar en el formulario electrónico sus datos identificativos, los relativos a su formación académica, y a su experiencia laboral y de voluntariado.

Antes de enviar la solicitud por Internet, lee cada uno de los siguientes apartados:


Una vez rellenado y enviado electrónicamente el formulario, la persona solicitante deberá imprimir el resguardo de su solicitud de inscripción que verá en formato pdf (si no dispones de él, puedes descargarte programa Acrobat Reader).

Si se prefiere, podía realizarse la inscripción rellenando el modelo de solicitud recogido en el Anexo 1 de la Orden reguladora del programa. En ese caso, la solicitud de inscripción, debidamente rellenada y firmada, debía presentarse en los Servicios Territoriales de Cultura, sitos en:

Donostia-San Sebastián 1, Vitoria-Gasteiz;
Gran Vía 85, de Bilbao;
Andía 13, de Donostia-San Sebastian.

Horario de atención de los Servicios Territoriales de Cultura:
- de lunes a jueves: 9:00 – 13:00 y 15:00 – 16:30- viernes: 9:00 – 14:00

Si te has inscrito se interesa conocer el calendario y el proceso selectivo para participar en dicho programa.

Cumplimiento de requisitos y acreditaciones.
1.- Si resultas preseleccionada/o, deberás acreditar que cumples los requisitos exigidos para participar en el programa. Para ello, la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco te solicitará los siguientes documentos:

- Copia de tu DNI o NIE;
- Certificado de empadronamiento, con anterioridad al 1 de enero de 2009, en un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco; y también, dos fotografías.

Deberás acreditar, además, mediante la presentación de los correspondientes certificados y titulaciones, la formación y experiencia que hayas incluido en tu solicitud de inscripción.

Deberás adjuntar a la documentación exigida, el resguardo de tu solicitud de inscripción, debidamente firmado.

2.- Si finalmente resultas seleccionada/o, deberás firmar una declaración responsable de que no estás sancionada/o administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estás incursa/o en prohibición legal alguna que te inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.


0 comentarios: