miércoles, 17 de marzo de 2010

TAILERRAK/TALLERES

Sopelanako Gazte Bulegoak 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako tailerrak martxan jarrito ditu datorren Apiriletik aurrera/ La Oficina de Informacion Juvenil de Sopelana llevara a cabo una serie de talleres a partir de Abril.

Hona hemen tailerren egutegia eta prezioak / Estos son los precios y el calendario de los talleres:
GORE MAKILAJEA / MAQUILLAJE GORE:

Apirila/Abril: 9-10, 16-17, 23-24

Gehienezko partaide kopurua/ Numero maximo de plazas: 25
Iraupena / Duracion: Ordu bi eguneko/ Dos horas diarias.
Prezioa/Precio: 15 €
Izena emateko azken eguna / Fecha tope de isncripcion: Apirilak 2 Abril.

KAMISETEN KUSTOMIZAZIOA / CUSTOMIZACION DE CAMISETAS – Etxean izan ditzakezuen kamiseten birziklaketa eta moldaketa, berriro ere erabili ahal izateko / Recila y sutomiza las camisetas usadas que tienes en casa.

Maiatza/Mayo: 8-9, 15-16, 22-23

Gehienezko partaide kopurua/Numero maximo de plazas: 25
Iraupena/Duracion: Ordu bi eguneko/Dos horas diarias.
Prezioa/Precio: 15 €
Izena emateko azken eguna/Fecha tope de inscripcion: Apirilak 30 Abril

STOP MOTION – Mugikorra, argazki kamera, irudi eta abarrekin pelikula edo bideo laburrak sortzea/ Realizacion de peliculas y videos cortos a

Maiatza/Mayo: 28-29,
Ekaina/Junio: 4-5, 11-12, 18-19
Gehienezko partaide kopurua/Numero maximo de participantes: 25
Iraupena/Duracion: Ordu bi eguneko.
Prezioa/Precio: 15 €
Izena emateko azken eguna/Fecha tope de inscripcion: Maiatzak 21

Aurrerantzean, perkusio, eskalada, kayak, surf-a eta beste zenbait ikastaro antolatuko ditugu Gazte Bulegotik. / Mas adelante se llevaran a cabo mas talleres: Percusion, escalada, kayak, surf
Izena emateko eta informazio gehiago nahi izan ezkero/ Mas informacion e inscripciones en:

Sopelanako Gazte Bulegoa
Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea


94.406.55.05
oij@sopelana.net
http://sopelanagaztea.blogspot.com/

IDEIA LEHIAKETA/CONCURSO DE IDEAS

Hona hemen Sopelanako Gazte Bulegoak ateratako IDEIA LEHIAKETAREN oinarriak.

Gure asmoa, Gazte Bulegoaren izen eta irudi berria zuek proposatzea eta egitea da. Jarraian irakurri ditzakezuen oinarrietan, sariak eta lanak aurkezteko epeak eta lekuak.

Inolako zalantzarik izan ezkero, jar zaitezte gurekin kontaktuan

Estas son las bases para el CONCURSO de IDEAS que convocamos desde la Oficina de Informacion Juvenil. Nuestro proposito es que nos propongais y crees el nuevo logo y nombre de nuestra Oficina. En las bases podreis ver los premios y los plazos y lugar de entrega de vuestros trabajos.

Para cualquier consulta, os podeis poner en contacto con nosotros.

Sopelanako Gazte Bulegoa

Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea


94.406.55.05

PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES:

Lehiaketak bi adin tarte nagusi izango ditu, 14 – 17 urte bitartekoak eta 18tik 30 urte bitartekoak. Partaideek taldeka edo banaka aurkezteko aukera izango dute, eta lan bat baino gehiago aurkezteko aukera izango dute / El concurso contara con dos grupos de edad: 14 a 17 años y de 18 a 30 años. Los participantes podrán presentarse de forma individual o colectiva y podrán presentar mas de un trabajo.

GAIA eta FORMATUA / TEMA y FORMATO:

Gaia, Sopelanako Gazte Bulegoaren izenaren proposamena eta honen irudiaren sorrera izango da. Bulegoak 14-30 urteko gazteei zuzendutako ekintza eta programa egiten dituela kontutan izanik. Informazio gehigarria nahi izatekotan Gazte Bulegoarekin harremanetan jartzeko aukera dago. / Tema: Creación del logotipo y nombre de la Oficina de Información Juvenil de Sopelana, teniendo en cuenta las actividades y programas que se realizan en la misma. En caso de necesitar información complementaria, existe la posibilidad de ponerse en contacto con la OIJ.

Egindako lanak koloreetan aurkeztu beharko dira, erabilitako teknika librea izango delarik. Aurkeztutako edozein formatu ontzat hartuko da, beti ere era digitalean erabiltzeko aukerarik balego / Los trabajos deberán realizarse a todo color y la técnica será libre, se aceptaran todo tipo de formatos siempre que sea posible su reproducción digital

LANEN AURKEZPENA / PRESENTACION DE LAS OBRAS:

Lan guztiak formatu zurrun baten aurkeztu behar dira. Lanak, originalak izan beharko dute, beste lehiaketa batzuetan aurkeztu ez direnak eta ezin daitezke beste lehiaketa edo artista batek aurkeztutakoak izan, ez bere osotasunean ezta zatika ere. Horrelakorik gertatuko balitz, parte hartzailea lehiaketatik kanpo geratuko litzateke. / Todas las obras deberán presentarse en formato rígido. Las obras deberán ser originales, que no hayan sido presentadas en otros concursos, y tampoco podrán ser copia o parte de otras obras presentadas por el mismo u otro artista. Esto significaría la descalificación automática del participante.

NEURRIAK / TAMAÑO:

Aurkeztutako lanen neurriek DIN A3 tamainakoak izan beharko dute gutxienez, eta era digitalean aurkeztutakoen kasuan JPEG formatuan 300 ppp-tako kalitatean / El tamaño de los trabajos deberá ser al menos de DIN A3 en formato papel y con una resolución de 300 ppp en formato digital.

LANAK AURKETEKO LEKUA, EGUNA ETA MODUA / LUGAR, FECHA Y MODO DE PRESENTACION:

Lan guztiak Sopelanako Gazte Bulegoan (Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea) aurkeztu beharko dira Maiatzaren 7-a (ostirala) baino lehen, honako ordutegietan Astelehenetik Ostiralera goizeko 11.30etatik 14.30etara eta arratsaldeko 16.00etatik 20.00etara / Todos los trabajos deberán ser entregados en la Oficina de información juvenil de Sopelana (Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea), antes del 7 de Mayo (viernes) en horario de 11.30-14.30/16.00-20.00 h.

Lanetan ez da egilearen daturik jarriko. Datuak. lan bakoitzarekin batera eman beharko den gutun-azal batean sartuko dira, kanpoan ezizen bat idatziz eta honen barruan izen abizenak, helbidea, eta telefonoa) / Los trabajos no podrán incluir los datos del autor. Cada obra deberá ir acompañada de un sobre con un seudónimo incluyendo dentro del mismo los datos del participante, nombre completo, dirección, y teléfono).

SARIAK / PREMIOS:

14-17 urte bitarteko kategorian / Categoría de 14 a 17 años:

Ipod edo Ebook bat (banako irabazleen kasuan) / Ikusentzuteko materiala (Taldeko lana izan ezkero). / Un Ipod o Ebook (en categoría individual) o material audiovisual si el trabajo se presenta de forma colectiva.

18-30 urte bitarteko kategorian / Categoria de 18 a 30 años:

Sari Bakarra/Premio: Netbook bat / un Netbook.

Saririk gabeko lanak/Obras no premiadas:

Maiatzaren 10etik aurrera batu ahal izango dira Sopelanako Gazte Bulegoan goizeko 11.30etatik 14.30etara bitartean eta arratsaldeko 16.00etatik 20.00etara bitartean / Se podrán recoger a partir del 10 de Mayo en la Oficina de Información Juvenil en horario de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00.


OHARRA: Saria eman gabe gelditu daiteke / NOTA: El premio podrá ser declarado desierto.

LANEN JABETZA ETA ERAKUSKETA / PROPIEDAD Y EXPOSICION DE LAS OBRAS:

Lan guztiak egileen jabetzakoak dira, sarituenak izan ezik. Saritutako lanak Udaletxearen jabetzapean egongo dira. Inolako zailtasun teknikorik egongo balitz, Udalak lanak moldatu edo bertan edozein eratako testu esaldi edo logotiporen bat jartzeko eskubidea izango luke / Todas las obras son propiedad de los/as participantes, excepto las ganadoras. En caso de que hubiera cualquier dificultad técnica, la organización se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de variación necesaria, así como el de incluir cualquier tipo de texto, frase o logotipo.

BESTE BATZUK / OTROS:

Lehiaketa honetan parte hartzeak, oinarrien onarpena dakar. Inolako aldaketarik egin behar izango balitz antolakuntzak aldaketak egiteko eskubidea izango du. Antolakuntzak lanak zaindu beharko ditu, baina ez da gerta litezkeen kalteen erantzule izango, eta are gutxiago euskarri bigunean aurkeztutako lanen kasuan / La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de las bases. La organización se reserva el derecho a hacer cualquier tipo de modificación. El cuidado de las obras esta en manos de la organización pero en ningún caso será responsable de los daños que pudieran sufrir las mismas, aun menos en el caso de las obras que sean entregadas en soporte no rígido.

DATUEN BABESA / PROTECCION DE DATOS:

Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999ko lege organikoaren 5. artikuluak eta 2/2004 legeak adierazten dutenez, zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten barne daudela eta erabiliak izango direla adierazten dizugu, fitxategiaren helburua Udalan aurrera eramango diren kultura-ekintzekin erlazionaturiko zerbitzuen kudeaketa

Ez dira datuen lagatzeak aurreikusi, ardura berdinak aurrera eramaten dituzten beste administrazio publikoei egindakoak eta legeak eskatutako kasu guztietan izan ezik. Fitxategiaren arduraduna Sopelanako udala izango da eta interesatuak bere sarrera, zuzentze, ezeztapen eta oposaketa eskubideak aurrera eramateko Sabino Arana 1, Sopelana, 48600 Bizkaia helbidera zuzenduko dira

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 2/2004 se informa que, los Datos Personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero automatizado, cuya finalidad es la Gestión de la prestación de servicios municipales relacionados con las actividades y los programas lúdico-culturales que se llevan a cabo en el municipio.

No esta prevista ninguna cesión de los datos del fichero, excepto a otras Administraciones Públicas que ejerzan las mismas competencias y las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Ayuntamiento de Sopelana, con y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Sabino Arana 1, Sopelana, 48600 Bizkaia

lunes, 8 de marzo de 2010

INGLES TOPAKETAK 2010

INFORMAZIO OROKORRA:

14 urteko gazteei zuzendutako programa (1996. urtean jaiotakoek hartu ahal izango dute parte), Sopelanan erroldatuak gutxienezko urte beteko antzinatasunarekin.

Programaketaren datak: Uztaileko 3 aste, (zehaztu gabe). Talde definitiboa zein den jakin orduko zehaztuko dira irteera eta itzulera egunak.

Programaren edukia: 3 astetako ingeles ikastaroa Ingalaterra edo Irlandan (zehaztu gabe momentuz) bertoko familia baten, garraioa barne dagoelarik (Joan etorria hegazkinez eta bertoko ikastetxera egin beharko liratekeenak. Horrez gain, asegurua, gazteen ardurapean egongo diren begiraleak eta hiru irteera gutxienez..)

Bekak eskatzeko baldintzak:

Beka eskatu ahal izateko, senitartearen Errenta aitorpena, Oinarrizko errenta edo diru sarrerak azaltzen dituen antzeko dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Aurre -inskripzio orria betetzeko epea: Martxoaren 24ra arte.

Lekua: Sopelanako Gazte Informazio Bulegoa
Ordutegia: 11.30 – 14.30 / 16.00 – 20.00
Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea
94.406.55.05
oij@sopelana.net


INFORMACION GENERAL

Programa destinado a jóvenes de 14 años (podrán tomar parte en el mismo los nacidos en 1996) empadronados en Sopelana un mínimo de 12 meses.

Contenido del programa: Curso de 3 semanas en Inglaterra o Irlanda (sin especificar) en familias nativas, incluyendo transportes (avión hasta destino y transportes internos), seguro, acompañantes responsables de la coordinación de los participantes, y 3 excursiones como mínimo.

Fechas de realización del programa: 3 semanas de Julio (sin concretar). Las fechas definitivas de salida y regreso se darán a conocer una vez se haya conformado el grupo de participantes.

Condiciones para solicitar beca:

Para solicitar la beca, deberá incluirse el certificado de ingresos correspondiente (Declaración IRPF, Renta Básica o similares).

Plazo para formalizar la preinscripcion: Hasta el 24 de Marzo.

Lugar: Sopelanako Gazte Informazio Bulegoa
Horario: 11.30 – 14.30 / 16.00 – 20.00
Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea
94.406.55.05
oij@sopelana.net