lunes, 27 de abril de 2009

KARTEL LEHIAKETA 2009 / CONCURSO DE CARTELES 2009


2009ko JAIETARAKO KARTEL LEHIAKETA / CONCURSO DE CARTEL DE FIESTAS 2009


· PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES:

Lehiaketak ez du adin mugarik eta partaideak banaka edo taldeka aurkeztu daitezke / El concurso no tiene ninguna limitación de edad. Los participantes podrán presentarse de forma individual o colectiva.

· GAIA eta FORMATUA / TEMA y FORMATO:

Lehiaketaren gaia librea da, baina Sopelanako Jaiekin zerikusia izan beharko du. /El tema del concurso es libre, pero deberá de estar relacionado en todo momento con las fiestas de Sopelana.

Egindako lanak koloreetan aurkeztu beharko dira. Erabiliko dan teknika librea izango da. Aurkeztutako edozein formatu ontzat hartuko da, beti ere era digitalean erabiltzeko aukerarik balego / Los trabajos deberán realizarse a todo color y la técnica será libre, se aceptaran todo tipo de formatos siempre que sea posible su reproducción digital.

· LANEN AURKEZPENA / PRESENTACION DE LAS OBRAS:

Lan guztiak formatu zurrunean aurkeztu behar dira. Lanak, originalak izan beharko dute, beste lehiaketa batzuetan aurkeztu bakoak. Ezin izango dira izan beste lehiaketa batera edo artista batek aurkeztutakoak, ez osorik ezta zatika ere. Horrelakorik gertatuko ezkero, parte-hartzailea lehiaketatik kanpo geratuko da / Todas las obras deberán presentarse en formato rígido. Las obras deberán ser originales, que no hayan sido presentadas en otros concursos, y tampoco podrán ser copia o parte de otras obras presentadas por el mismo u otro artista. Esto significaría la descalificación automática del participante.

· NEURRIAK / TAMAÑO:

Aurkeztutako lanen neurriek DIN A3 tamainakoak izan beharko dute gutxienez. Euskarri digitalez aurkeztutakoen kasuan JPEG formatuan 300 ppp-tako kalitatean / El tamaño de los trabajos deberá ser al menos de DIN A3 en formato papel y con una resolución de 300 ppp en formato digital.

· LANAK AURKETEKO LEKUA, EGUNA ETA MODUA / LUGAR, FECHA Y MODO DE PRESENTACION:

Lan guztiak Udaletxeko Hall Kulturalean aurkeztu beharko dira 2009ko maiatzaren 22a baino lehen. Ordutegia hau izango da: Astelehenetik Ostiralera goizez 10etatik 2.30ak arte. Arratsaldez 4.00etatik 8:00etara / Todos los trabajos deberán ser entregados en el Hall Cultural del Ayuntamiento, antes del 22 de Mayo (viernes) en horario de 10.

Lanetan ez da egilearen daturik jarriko. Datuak lan bakoitzarekin batera eman beharko den gutun-azal batean sartuko dira. Gutun-azalaren kanpo aldean ezizen bat idatziko da eta honen barruan izen abizenak, helbidea, eta telefonoa) / Los trabajos no podrán incluir los datos del autor. Cada obra deberá ir acompañada de un sobre con un seudónimo incluyendo dentro del mismo los datos del participante, nombre completo, dirección, y teléfono).

· SARIAK / PREMIOS:

- Lehengo Saria / Primer Premio: 600 €
- Herriko partaideentzako saria: Irabazlea ez den herriko partaiderik onena / Premio local: Premio al mejor clasificado local, que no figure como ganador. 150 €

Akzesita

6 urte bitartekoak (saritu bakoak) / De 6 a 10 años no premiado:

40 € margoetarako eta marrazkirako materialetan (egile ezberdinen artean banatu daiteke) / Materiales de dibujo y pintura por valor de 40 € (Podrá repartirse entre varios autores).

11 eta 14 urte bitartekoak (saritu bakoak) / De 11 a 14 años no premiado:

60 € margoetarako eta marrazkirako materialetan (egileen artean banatu daiteke) / Materiales de dibujo y pintura por valor de 60 € (Podrá repartirse entre varios autores).

15 eta 18 urte bitartekoak (saritu bakoak) / De 15 a 18 años no premiado:

80 € margoetarako eta marrazkirako materialetan (egile ezberdinen artean banatu daiteke) / Materiales de dibujo y pintura por valor de 80 € (Podrá repartirse entre varios autores).

Saritu bako lanak/Obras no premiadas:

Maiatzaren 29tik aurrera batu ahal izango dira Udaletxeko Hall Kulturalean goizez: 10etatik 2.30etara. Arratsaldez 4.etatik 8ak arte / Se podrán recoger a partir del 29 de Mayo en el Hall Cultural del Ayuntamiento en horario de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00.

OHARRA: Saria emon barik gelditu daiteke / NOTA: El premio podrá ser declarado desierto.


· LANEN JABETZA ETA ERAKUSKETA / PROPIEDAD Y EXPOSICION DE LAS OBRAS:

Lan guztiak egileen jabetzakoak dira, sarituenak izan ezik. Saritutako lanak Udaletxearen jabetzapean egongo dira. Inolako zailtasun teknikorik egongo balitz, Udalak lanak moldatu edo bertan edozein eratako testu esaldi edo logotiporen bat jartzeko eskubidea izango dau. / Todas las obras son propiedad de los/as participantes, excepto las ganadoras. En caso de que hubiera cualquier dificultad técnica, la organización se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de variación necesaria, así como el de incluir cualquier tipo de texto, frase o logotipo.

· BESTE BATZUK / OTROS:

Lehiaketa honetan parte hartzeak, oinarrien onarpena dakar. Inolako aldaketarik egin behar izango balitz antolakuntzak aldaketak egiteko eskubidea izango du. Antolakuntzak lanak zaindu beharko ditu, baina ez da gerta litezkeen kalteen erantzule izango, eta are gutxiago euskarri bigunean aurkeztutako lanen kasuan / La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de las bases. La organización se reserva el derecho a hacer cualquier tipo de modificación. El cuidado de las obras esta en manos de la organización pero en ningún caso será responsable de los daños que pudieran sufrir las mismas, aun menos en el caso de las obras que sean entregadas en soporte no rígido.

· DATUEN BABESA / PROTECCION DE DATOS:

Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999ko lege organikoaren 5. artikuluak eta 2/2004 legeak adierazten dutenez, zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten barne daudela eta erabiliak izango direla adierazten dizugu, fitxategiaren helburua Udalan aurrera eramango diren kultura-ekintzekin erlazionaturiko zerbitzuen kudeaketa

Ez da datuen lagatzerik aurreikusten, ardura beretsuak aurrera eramaten dituzten beste herri-administrazioei egindakoak eta legeak eskatutako kasu guztietan izan ezik. Fitxategiaren arduraduna Sopelanako udala izango da eta interesatuak bere sarrera, zuzentze, ezeztapen eta oposaketa eskubideak aurrera eramateko Sabino Arana 1, Sopelana, 48600 Bizkaia helbidera zuzenduko dira

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 2/2004 se informa que, los Datos Personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero automatizado, cuya finalidad es la Gestión de la prestación de servicios municipales relacionados con las actividades y los programas lúdico-culturales que se llevan a cabo en el municipio.

No esta prevista ninguna cesión de los datos del fichero, excepto a otras Administraciones Públicas que ejerzan las mismas competencias y las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Ayuntamiento de Sopelana, con y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Sabino Arana 1, Sopelana, 48600 Bizkaia

0 comentarios: