miércoles, 17 de marzo de 2010

IDEIA LEHIAKETA/CONCURSO DE IDEAS

Hona hemen Sopelanako Gazte Bulegoak ateratako IDEIA LEHIAKETAREN oinarriak.

Gure asmoa, Gazte Bulegoaren izen eta irudi berria zuek proposatzea eta egitea da. Jarraian irakurri ditzakezuen oinarrietan, sariak eta lanak aurkezteko epeak eta lekuak.

Inolako zalantzarik izan ezkero, jar zaitezte gurekin kontaktuan

Estas son las bases para el CONCURSO de IDEAS que convocamos desde la Oficina de Informacion Juvenil. Nuestro proposito es que nos propongais y crees el nuevo logo y nombre de nuestra Oficina. En las bases podreis ver los premios y los plazos y lugar de entrega de vuestros trabajos.

Para cualquier consulta, os podeis poner en contacto con nosotros.

Sopelanako Gazte Bulegoa

Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea


94.406.55.05

PARTE HARTZAILEAK / PARTICIPANTES:

Lehiaketak bi adin tarte nagusi izango ditu, 14 – 17 urte bitartekoak eta 18tik 30 urte bitartekoak. Partaideek taldeka edo banaka aurkezteko aukera izango dute, eta lan bat baino gehiago aurkezteko aukera izango dute / El concurso contara con dos grupos de edad: 14 a 17 años y de 18 a 30 años. Los participantes podrán presentarse de forma individual o colectiva y podrán presentar mas de un trabajo.

GAIA eta FORMATUA / TEMA y FORMATO:

Gaia, Sopelanako Gazte Bulegoaren izenaren proposamena eta honen irudiaren sorrera izango da. Bulegoak 14-30 urteko gazteei zuzendutako ekintza eta programa egiten dituela kontutan izanik. Informazio gehigarria nahi izatekotan Gazte Bulegoarekin harremanetan jartzeko aukera dago. / Tema: Creación del logotipo y nombre de la Oficina de Información Juvenil de Sopelana, teniendo en cuenta las actividades y programas que se realizan en la misma. En caso de necesitar información complementaria, existe la posibilidad de ponerse en contacto con la OIJ.

Egindako lanak koloreetan aurkeztu beharko dira, erabilitako teknika librea izango delarik. Aurkeztutako edozein formatu ontzat hartuko da, beti ere era digitalean erabiltzeko aukerarik balego / Los trabajos deberán realizarse a todo color y la técnica será libre, se aceptaran todo tipo de formatos siempre que sea posible su reproducción digital

LANEN AURKEZPENA / PRESENTACION DE LAS OBRAS:

Lan guztiak formatu zurrun baten aurkeztu behar dira. Lanak, originalak izan beharko dute, beste lehiaketa batzuetan aurkeztu ez direnak eta ezin daitezke beste lehiaketa edo artista batek aurkeztutakoak izan, ez bere osotasunean ezta zatika ere. Horrelakorik gertatuko balitz, parte hartzailea lehiaketatik kanpo geratuko litzateke. / Todas las obras deberán presentarse en formato rígido. Las obras deberán ser originales, que no hayan sido presentadas en otros concursos, y tampoco podrán ser copia o parte de otras obras presentadas por el mismo u otro artista. Esto significaría la descalificación automática del participante.

NEURRIAK / TAMAÑO:

Aurkeztutako lanen neurriek DIN A3 tamainakoak izan beharko dute gutxienez, eta era digitalean aurkeztutakoen kasuan JPEG formatuan 300 ppp-tako kalitatean / El tamaño de los trabajos deberá ser al menos de DIN A3 en formato papel y con una resolución de 300 ppp en formato digital.

LANAK AURKETEKO LEKUA, EGUNA ETA MODUA / LUGAR, FECHA Y MODO DE PRESENTACION:

Lan guztiak Sopelanako Gazte Bulegoan (Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea) aurkeztu beharko dira Maiatzaren 7-a (ostirala) baino lehen, honako ordutegietan Astelehenetik Ostiralera goizeko 11.30etatik 14.30etara eta arratsaldeko 16.00etatik 20.00etara / Todos los trabajos deberán ser entregados en la Oficina de información juvenil de Sopelana (Mendieta 11, Kurtzio Kultur Etxea), antes del 7 de Mayo (viernes) en horario de 11.30-14.30/16.00-20.00 h.

Lanetan ez da egilearen daturik jarriko. Datuak. lan bakoitzarekin batera eman beharko den gutun-azal batean sartuko dira, kanpoan ezizen bat idatziz eta honen barruan izen abizenak, helbidea, eta telefonoa) / Los trabajos no podrán incluir los datos del autor. Cada obra deberá ir acompañada de un sobre con un seudónimo incluyendo dentro del mismo los datos del participante, nombre completo, dirección, y teléfono).

SARIAK / PREMIOS:

14-17 urte bitarteko kategorian / Categoría de 14 a 17 años:

Ipod edo Ebook bat (banako irabazleen kasuan) / Ikusentzuteko materiala (Taldeko lana izan ezkero). / Un Ipod o Ebook (en categoría individual) o material audiovisual si el trabajo se presenta de forma colectiva.

18-30 urte bitarteko kategorian / Categoria de 18 a 30 años:

Sari Bakarra/Premio: Netbook bat / un Netbook.

Saririk gabeko lanak/Obras no premiadas:

Maiatzaren 10etik aurrera batu ahal izango dira Sopelanako Gazte Bulegoan goizeko 11.30etatik 14.30etara bitartean eta arratsaldeko 16.00etatik 20.00etara bitartean / Se podrán recoger a partir del 10 de Mayo en la Oficina de Información Juvenil en horario de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00.


OHARRA: Saria eman gabe gelditu daiteke / NOTA: El premio podrá ser declarado desierto.

LANEN JABETZA ETA ERAKUSKETA / PROPIEDAD Y EXPOSICION DE LAS OBRAS:

Lan guztiak egileen jabetzakoak dira, sarituenak izan ezik. Saritutako lanak Udaletxearen jabetzapean egongo dira. Inolako zailtasun teknikorik egongo balitz, Udalak lanak moldatu edo bertan edozein eratako testu esaldi edo logotiporen bat jartzeko eskubidea izango luke / Todas las obras son propiedad de los/as participantes, excepto las ganadoras. En caso de que hubiera cualquier dificultad técnica, la organización se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de variación necesaria, así como el de incluir cualquier tipo de texto, frase o logotipo.

BESTE BATZUK / OTROS:

Lehiaketa honetan parte hartzeak, oinarrien onarpena dakar. Inolako aldaketarik egin behar izango balitz antolakuntzak aldaketak egiteko eskubidea izango du. Antolakuntzak lanak zaindu beharko ditu, baina ez da gerta litezkeen kalteen erantzule izango, eta are gutxiago euskarri bigunean aurkeztutako lanen kasuan / La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de las bases. La organización se reserva el derecho a hacer cualquier tipo de modificación. El cuidado de las obras esta en manos de la organización pero en ningún caso será responsable de los daños que pudieran sufrir las mismas, aun menos en el caso de las obras que sean entregadas en soporte no rígido.

DATUEN BABESA / PROTECCION DE DATOS:

Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999ko lege organikoaren 5. artikuluak eta 2/2004 legeak adierazten dutenez, zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu baten barne daudela eta erabiliak izango direla adierazten dizugu, fitxategiaren helburua Udalan aurrera eramango diren kultura-ekintzekin erlazionaturiko zerbitzuen kudeaketa

Ez dira datuen lagatzeak aurreikusi, ardura berdinak aurrera eramaten dituzten beste administrazio publikoei egindakoak eta legeak eskatutako kasu guztietan izan ezik. Fitxategiaren arduraduna Sopelanako udala izango da eta interesatuak bere sarrera, zuzentze, ezeztapen eta oposaketa eskubideak aurrera eramateko Sabino Arana 1, Sopelana, 48600 Bizkaia helbidera zuzenduko dira

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 2/2004 se informa que, los Datos Personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero automatizado, cuya finalidad es la Gestión de la prestación de servicios municipales relacionados con las actividades y los programas lúdico-culturales que se llevan a cabo en el municipio.

No esta prevista ninguna cesión de los datos del fichero, excepto a otras Administraciones Públicas que ejerzan las mismas competencias y las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Ayuntamiento de Sopelana, con y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Sabino Arana 1, Sopelana, 48600 Bizkaia

0 comentarios: